JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Karbantartás miatt júniusban egyes termékeknél a szállítási idők megnőhetnek akár egy hétre is

1. Szerződés hatálya

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjed (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Gellei Hajvilág Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12.; cégjegyzékszáma: 01 09 187217) mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) által nyújtott szolgáltatásokra, meghatározza a felek között létrejövő szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmát, valamint a szerződés módosításának feltételeit, illetve megszűnésének, megszüntetésének eseteit.

1.2. Jelen ÁSZF a szerződéskötési folyamat során kiadott ajánlatokkal, rendelés‐visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb az adott megrendelésre vonatkozó dokumentumokkal összhangban értelmezendők, s a felek között létrejövő és a felek egyéb megállapodása hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF a felek jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit határozza meg.

1.3. Jelen ÁSZF‐től történő bármely eltérés csak Megrendelő és Vállalkozó által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. Írásbeli megállapodásnak számít a felek között levélben, vagy telefax, illetve elektronikus levelezés körében történt nyilatkozattétel is, ha azt a másik fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli nyilatkozatokat a másik fél Megrendelésben megadott címére, telefax számára vagy elektronikus levélcímére (email) kell elküldeni.

1.4. Jelen ÁSZF kiterjed a gazdasági társaság illetve egyéni vállalkozó és egyéb szervezetű megrendelőkre (Üzleti Megrendelő) is, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül eső célból köti meg a szerződést. Az Üzletei Megrendelők a továbbiakban együttesen úgy is, mint: „Megrendelők illetve Megrendelő”.

1.5. Vállalkozó szolgáltatási területe kizárólag Magyarország, így Vállalkozó kizárólag magyarországi címmel, illetve székhellyel rendelkező Megrendelő részére teljesít megrendelést.

1.6. Jelen ÁSZF 2014. január 01. napjától visszavonásig hatályos.2. Szerződés tárgya

2.1. Vállalkozó a www.barberbrands.hu webcím alatt weboldalt üzemeltet, amelyen az általa forgalmazott kozmetikai és egyéb termékek rendelhetők (a továbbiakban “weboldal”) a weboldalt látogató Megrendelők által egy internetes felületen keresztül, vagy a vállalkozóval megkötött egyedi szerződés alapján. Vállalkozó a Megrendelő részére a kínálatában (weboldalán) elérhető termékeket a Megrendelőnek a megrendelt mennyiségben biztosítja, amennyiben azok raktárkészleten elérhetők. Vállalkozó ebben a körben vállalja, hogy a Megrendelő igényei alapján, a Vállalkozó lehetőségeihez mérten, a kínálatában elérhető termékeket ellenérték fejében a Megrendelő által leadott megrendelést követően, a vonatkozó megrendelési visszaigazolásban meghatározott feltételek szerint Megrendelőnek leszállítja.

2.2. Szerződő felek a szerződés teljesítése során hatékonyan, egymással kölcsönösen együttműködve járnak el, figyelembe véve egymás jogos érdekeit.

3. Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte

3.1. Regisztráció Vállalkozó weboldalán: A Megrendelőknek lehetőségük van arra, hogy Vállalkozó internetes weboldalán (www.barberbrands.hu) a regisztrációs oldalon regisztráltassák magukat. A regisztráció során a Megrendelő külön nyilatkozatot fogad el, miszerint a regisztrálás során a valóságnak megfelelő adatokat (cégnév, cím/székhely, adószám, elérhetőségi adatok, szállítási címek stb.) ad meg, s ennek elmulasztása esetére, az ebből eredő kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A regisztráció során és ahhoz megadott adatokat Vállalkozó a vonatkozó és hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

3.2. Megrendelés Vállalkozó weboldalán keresztül: Amennyiben Megrendelő Vállalkozó weboldalán az általa megrendelni kívánt termékeket kiválasztja, azt behelyezi egy a weboldalon működő virtuális kosárba. A virtuális kosárban található termékekre vonatkozó a megrendelési szándékát Megrendelő a feltételek elektronikus elfogadásával és a fizetési mód kiválasztásával véglegesíti, így szerződést köt Vállalkozóval jelen ÁSZF és a megrendelési visszaigazolásban szereplő egyedi feltételek alapján (a továbbiakban elektronikus megrendelés).

3.3. Dokumentumok: Bizonyos esetekben (nem természetes személy megrendelők esetében, amennyiben a megrendelést egyedi szerződés feltételi rögzítik és nem azt Vállalkozó weboldalán keresztül adják le) a szerződéskötéshez további dokumentumokat kérhet be Vállalkozó az alábbiak szerint: az ügyvezető aláírási címpéldánya, továbbá, ha nem cégjegyzékbe bejegyzett cégjegyzési joggal bíró vezető tisztségviselő jár el, akkor az eljáró személy a megrendelésre vonatkozó meghatalmazása is.

3.4. Szerződés létrejötte, árajánlat és visszaigazolás nem weboldalon keresztül leadott megrendelések esetében: Amennyiben megrendelő nem a Vállalkozó weboldalán keresztül ad le megrendelést, a szerződés a felek között létrejön, ha Megrendelő eltérés nélkül elfogadja a Vállalkozó által Megrendelőnek előzetesen írásban (telefaxon, emailen vagy írásban) kiadott Árajánlatát, és azt aláírva, visszaküldi Vállalkozó részére. Megrendelő és Vállalkozó között, a Vállalkozó kiadott ajánlata alapján akkor is létrejön szerződés, ha Megrendelő egyéb írásos módon ad le megrendelést utalva a kiadott ajánlatban szereplő tételekre, ajánlati árra, vagy az ajánlat megrendelési számára. Szóbeli megrendelés alapján Vállalkozó nem köteles az ajánlatban szereplő szolgáltatások és termékek megrendelését teljesíteni - az ebből eredő mindennemű károkért teljes egészében Megrendelő tartozik felelni.

3.5. A Szerződés létrejöttéről Vállalkozó írásban tájékoztatja Megrendelőt, megrendelési visszaigazolás formájában, amely pontosan és tételesen tartalmazza a megrendelt áruk és szolgáltatások megnevezését, azok árait, a megrendelés szállítási és vállalási határidejét. Vállalkozó csak azokért a megrendelt szolgáltatásokért és termékekért tartozik felelni, melyek az esetlegesen kiküldött árajánlatban és a megrendelési visszaigazolásban is szerepelnek.

3.6. Információk nem weboldalon történő megrendelés esetében: Megrendelő minden esetben köteles az elvégzendő munkához szükséges valamennyi információt Vállalkozóval írásban közölni. Abban az esetben, ha a Megrendelő által megadott információk nem elengedőek a munka megkezdéséhez, úgy Vállalkozó a hiányzó információkkal kapcsolatban haladéktalanul írásban értesíti Megrendelőt, aki köteles azokat a kézhezvételtől számított 3 napon belül megadni. Abban az esetben, amennyiben ezen határidőn belül Megrendelő a szükséges információkat nem küldi meg Vállalkozó részére, úgy Vállalkozó minden további jognyilatkozat megtétele nélkül választása szerint jogosult jelen szerződéstől elállni, vagy pedig a szerződés teljesítését mindaddig megtagadni, amíg Megrendelő a szükséges információkat nem adja meg. Ez utóbbi esetben a Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

3.7. Együttműködés: Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, így különösen abban az esetben, ha a szerződés teljesítéséhez további információk szükségesek, úgy Megrendelő köteles azt (azokat) a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül Vállalkozó részére megadni.

4. A létrejött szerződés módosítása

4.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés létrejötte után, elfogadott és visszaigazolt megrendelés esetében, Megrendelő kizárólag akkor élhet a módosítás jogával, ha az eredeti megrendelés alapkoncepcióját a módosítás nem érinti és azt a Vállalkozó jóváhagyta.

4.2. A módosítási kérelem akkor nem érinti az eredeti megrendelés alapkoncepcióját, ha a módosítás nem eredményez határidőbeli módosulást, árcsökkenést vagy árnövekedést illetve többletköltséget. Ebben az esetben a módosítási kérelem új megrendelésnek minősül, amelynek során a korábbi megrendelés alapján a Vállalkozó által az új Megrendelő elfogadásának időpontjáig elvégzett munkákkal a felek elszámolnak egymással, s Megrendelő az addig felmerült vállalkozói díjat, költségeket köteles megfizetni. Új megrendelés esetén felek a megváltozott feltételekben állapodnak meg egymással. Abban az esetben, ha az új Megrendelésnek minősülő módosítási kérelmet Vállalkozó nem fogadja el, akkor felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik, azonban a megszüntetés időpontjáig elvégzett munkákkal a felek kötelesek elszámolni egymással, s Megrendelő az addig felmerült vállalkozói díjat, költségeket köteles megfizetni. Ha a felek a Szerződést közös megegyezéssel nem szüntetik meg, úgy Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és az addig elvégzett munkákkal elszámolni.

4.3. A Szerződést a Vállalkozó a teljesítés megkezdése előtt szolgáltatott információk, adatok és dokumentumok birtokában teljesíti. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Megrendelését a fentiek szerint utólag módosítja, kiegészíti, vagy bármilyen módon és mértékben megváltoztatja, a Vállalkozónak a fentieken kívül jogában áll új teljesítési határidőt kitűzni és a szolgáltatás ellenértékét arányosan növelni, amennyiben azt a módosítás jellege és volumene indokolja.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1. Információk rendelkezésre bocsátása: Megrendelő vállalja, hogy az előre rögzített ütemezési terv szerint meghatározott feladatok elvégzéséhez/ termék leszállításához a szükséges anyagokat, információkat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5.2. Vállalkozói díj megfizetése: Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által elkészített, és a visszaigazolásban meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltatást és/vagy terméket átveszi és a meghatározott vállalkozási díjat, jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően megfizeti. Megrendelő nem jogosult a Vállalkozó által el nem fogadott követelések ellenértékét visszatartani. A vállalkozói díjak megfizetése minden esetben előre történik a weboldalon elérhető fizetési módozatok szerint, vagy postai utánvéttel a megrendelés tárgyának Megrendelő általi kézhezvételekor. Ezen feltételek általános érvényben maradnak visszavonásig, vagy egyéb változtatásig. Vállalkozó saját belátása szerint jogosult a korábban meghatározott fizetési határidőktől eltérni, amennyiben ezt egy adott megrendelés tárgyát képező termék jellege, vagy a megrendelés egyéb körülménye indokolja.

5.3. Üzleti titok: Felek közötti jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az eladó által készített és átadott dokumentumok, anyagok, rajzok, specifikációk, árajánlatok stb. Vállalkozó kizárólagos tulajdonát képezik, így azok harmadik fél számára történő kiadása üzleti titok megsértésének minősül, melynek minden gazdasági és büntetőjogi felelősségét Megrendelő viseli.

5.4. Szerződés módosítás: A Megrendelés elfogadását követően a megrendelő által kért módosítások külön megegyezés és szerződés‐módosítás tárgyát képezik.

5.5. Szerzői jogok tiszteletben tartása: A Vállalkozó által forgalmazott termékek a termékeket gyártó jogi személyek szerzői jogi, vagy egyéb jogi védelme alá tartoznak. Megrendelő köteles ezen jogok tiszteletben tartására a vonatkozó jogszabályok megtartásával. Mindennemű, a Megrendelőnél bekövetkezett harmadik fél felé történő jogsértésért a Megrendelő tartozik felelősséggel a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok szerint.

5.6. Elállás: Megrendelő a megrendeléstől csak és kizárólag írásban állhat el jelen ÁSZF‐ben meghatározottak szerint.

6. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

6.1. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére Megrendelő által a Vállalkozó weboldalán keresztül leadott megrendelést teljesíti a megrendelési visszaigazolásban szereplő feltételek szerint, vagy a korábban, a Vállalkozó által kiadott és Megrendelő által elfogadott Árajánlat és megrendelési visszaigazolás által tartalmazott paraméterek felhasználásával az előre meghatározott ütemterv szerint elvégzi az egyedi szerződés hatálya alá tartozó feladatokat.

6.2. Vállalkozónak mindaddig joga van a feladat vagy részfeladat munkálatainak megkezdését megtagadni, míg Megrendelő számára nem biztosítja a munkavégzéshez szükséges információkat, vagy Megrendelő a megrendelési visszaigazolásban foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

6.3. Vállalkozó szolgáltatásait kizárólag szerződés alapján teljesíti (weboldalán keresztül a megrendelési folyamat részeként elektronikusan megkötött szerződés, vagy egyedi feltételek alapján, írásban megkötött szerződés). Vállalkozó a szerződés létrejötte előtti tevékenységeket saját költségére és kockázatára végzi.

6.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az árajánlatban és a megrendelési visszaigazoláson részletezett szolgáltatásokat/termékeket a Megrendelő számára biztosítja a szerződés teljes időtartama alatt, illetve a termékeket a megállapodott határidőben leszállítja.

6.5. Vállalkozó bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

6.6. Tulajdonjog‐fenntartás: Vállalkozó a megrendelt és leszállítandó áruk vonatkozásában tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. Abban az esetben, ha Megrendelő a Vételárat az adott Megrendelő esetében meghatározott fizetési határidőt követő 3 napon túl sem egyenlíti ki, Vállalkozó külön póthatáridő kitűzése nélkül jelen szerződéstől jogosult elállni, és tulajdonjogát a megrendelt áruk felett gyakorolni. Ebben az esetben a Megrendelőt ért bármilyen kár tekintetében a Vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli.

6.7. Szállítás, szállítmányozás: A szállítmányozás a Megrendelő költségére történik. A kockázat az árunak a gépjárműre történő felrakása után minden esetben áthárul a Megrendelőre. A szállítási címen a lerakodás a Megrendelő feladata és költsége. Vállalkozó a szállítási biztosításról nem köteles gondoskodni. Részszállítások megengedettek, amelyek egyenként kerülnek elszámolásra. Vállalkozó az el nem szállított és írásbeli elállás megküldésének hiányában a megrendelést Megrendelő részére kiszállítja vagy a szerződéstől Vállalkozó döntése szerint elállhat. A törékeny áruk szállítására vonatkozóan Vállalkozó garanciát nem vállal, azok postai szállítását nem javasolja.

6.8. ÁSZF módosítása: Az ÁSZF rendelkezéseit a Vállalkozó jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán (www.barberbrands.hu) jól látható módon elhelyezi.

6.9. A Vállalkozó által forgalmazott termékek árait a Vállalkozó honlapja (www.barberbrands.hu) tartalmazzák a nettó ár és a mindenkori jogszabályok által meghatározott általános forgalmi adó feltüntetésével (együttesen bruttó ár). Az árak változtatásának jogát Vállalkozó fenntartja, különös tekintettel a deviza árfolyam‐változásra.

6.10. A szerződő felek között létrejövő szerződésre vonatkozó árakat a Vállalkozó weboldala tartalmazza, amelyeket Megrendelő az elektronikus megrendelés folyamatában fogad el, illetve egyedi szerződés esetében a Vállalkozó által megküldött Árajánlat tartalmazza, amelyet a Megrendelő az Ajánlat aláírásával, vagy az ajánlatban szereplő tételekre és szolgáltatásokra, valamint az Ajánlatban szereplő feltételek elfogadására utaló írásbeli nyilatkozattal, levéllel (e‐mail, fax, levél) fogad el.

6.11. A weboldalon szereplő árak a csomagolással, szállítással kapcsolatban felmerülő plusz költségeket nem tartalmazzák, ezek minden esetben külön kerülnek fel a megrendelési visszaigazolásra.

7. Teljesítés, határidők, jótállás, szavatosság

7.1. Teljesítési határidő, átadás‐átvétel: Vállalkozó a Megrendelő részére megküldött megrendelési visszaigazolásban, vagy egyedi szerződés esetében az ajánlatban megadja a szolgáltatás illetve szállítás határidejét, amely tartalmilag hibátlan, műszakilag egyértelmű megrendelés esetén a visszaigazolás kézhezvételének napjától kezdődik. Abban az esetben, ha a visszagazoláson a teljesítési határidő eltér az árajánlatban megadott határidőtől, akkor ezen visszaigazoláson szereplő teljesítési határidő tekintendő érvényesnek, függetlenül attól, hogy az dátum szerint korábbi, vagy későbbi, mint ami a korábban kiadott ajánlatban szerepelt. A megadott határidő elteltét követő 8 munkanapban történő szállítás még időbeni teljesítésnek számít.

7.2. Határidő meghosszabbodása: Vis major esetén (11. pont) a vis major időtartamával – amennyiben az a két hónapot nem haladja meg ‐a szállítási határidő meghosszabbodik.

7.3. Vállalkozó késedelme, kötbér: A szerződésben vállalt teljesítési határidő 8 munkanapot meghaladó túllépése, amennyiben az Vállalkozó részére felróható, késedelmes teljesítésnek minősül. Ez esetben a megrendelő a késedelmesen teljesített hányad értéke után napi 0,1 %, de maximum a késedelmesen teljesített hányad 5%‐ának megfelelő kötbér megfizetésére tarthat igényt. Nem számít késedelmes teljesítésnek az esztétikai kifogásokra alapozott reklamáció, akkor sem, ha az eladó által elfogadásra kerül, de az a termék használati értékét nem befolyásolja és az a funkciójának képes eleget tenni.

7.4. Megrendelő késedelme, tárolási költség, kötbér: Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése utáni 5 munkanapon belül az árut fogadni nem tudja, vagy elszállítani nem tudja, Vállalkozó választása szerint jogosult a megrendeléstől teljes egészében elállni (és a megrendelés tárgyát képező árut újra értékesíteni), vagy a megrendelés tárgyát képező termék raktározási nyilatkozattal történő letárolására, illetve amennyiben a fizetés nem a megrendeléskor, vagy annak átvételekor történt, annak leszámlázására. A felmerülő tárolási költségek (1.000 Ft/hét) vevőt terhelik. A raktározási nyilatkozat kibocsátásával a kárveszély a Megrendelőre átszáll. A Megrendelő késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó jogosult a saját teljesítés határidejét a másik fél teljesítéséig meghosszabbítani, vagy választása szerint a késedelem 16. napjától póthatáridő tűzése nélkül elállni a szerződéstől. Felek a jelen szerződéses feltételek elfogadásával hozzájárulnak, hogy egyedi szerződéssel rögzített átutalásos fizetés esetében a fizetési késedelembe eső Megrendelő részére Vállalkozó 12%-os mértékű késedelmi kamatot számít fel a késedelembe esés első napjától kezdve.

7.5. A Vállalkozó a munka elvégzése során betartja a magyar jog hatályos és vonatkozó rendelkezéseit, így a munkavégzése során mások emberi méltóságát, jó hírnevét, becsületsértő, vagy szerzői jogvédelem alatt álló alkotásán, előadásán, földrajzi árujelzőjén, védjegyén fennálló jogot, illetve egyéb kizárólagos védelmet nem sért, Megrendelő ilyen irányú megrendeléseit sem a munka tervezésére, sem a készítése során nem fogadja el.

7.6. Vállalkozó a munkák elkészültéről az árajánlatban és a rendelési visszaigazoláson teljesítési határidőként felmerült időpontig készre jelentésével értesíti Megrendelőt, és a végterméket átadja, illetve szállítja.

7.7. Hibátlan – hibás teljesítés: Hibátlan teljesítésnek minősül, ha termék méretbeli illetve az egyéb eltérése az 5 %‐ot nem haladja meg. A termékek csomagolásán Színbeli eltérések a nyomtatási technológiák és grafikai formátumok eltéréséből adódóan szintén előfordulhatnak.

7.8. Jótállás, szavatosság: Megrendelő köteles az áru átvétele után az esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és hiányosságokat azonnal írásban Vállalkozó részére jelezni. A bejelentésen meg kell adni a szállítólevél, szerződés, számla számát, a termék és a kifogások pontos leírását. Szállítási sérüléseket a termék rendeltetési helyre érkezését követően azonnal jelezni kell. A Megrendelő vizsgálati kötelezettsége az egész szállítmányra kiterjed. A sérülés tényét és mértékét rá kell vezetni a szállítólevélre / átvételi elismervényre és azt a szállítóval alá kell íratni. Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel a kár nagyságáról. Esetleges hibák ellenére az árut át kell venni és megfelelően tárolni kell. Nem látható hibákat az észrevételtől számított egy héten belül, de az átvételtől számított 15 naptári napon belül jelezni kell, amennyiben a termék nem került még részben vagy egészben felhasználásra, elhasználásra, vagy elfogyasztásra. Minden panaszt írásban, a megállapított egyes hibák pontos adataival kell benyújtani. Megrendelő köteles lehetőséget biztosítani a Vállalkozó részére, hogy a kifogásolt terméket megtekinthesse. Abban az esetben, ha a hiba igazolásra kerül, Megrendelő választása szerint Vállalkozó kijavítja, vagy az áru visszaadása ellenében hibátlan árut szállít (kicseréli). A nem rendeltetésszerű használatból, tárolásból, szállításból eredő hibákért felelősség a Vállalkozót nem terheli. Vállalkozói fentiekben meghatározott jótállási kötelezettsége csak abban az esetben érvényes, amennyiben a korábban leszállított terméket az eredeti, sértetlen csomagolásában Megrendelő visszajuttatja Vállalkozónak. A Megrendelő által részben vagy egészében felhasznált, elhasznált, vagy elfogyasztott, illetve felbontott csomagolású terméket Vállalkozó nem vesz vissza, ezen termékek jótállási igény érvényesítésének tárgyai nem lehetnek.

7.9. Kárigény: Felek a Megrendelő további kárigényének érvényesítését kizárják, amennyiben azt jogszabály nem tiltja. Megrendelő azonban ezen kikötés mellett is érvényesítheti Vállalkozó szándékos vagy nagyfokú gondatlanságból eredő szerződésszegésével összefüggő, igazolt kárigényét. A kizárás különösen az olyan következménykárok miatti igényeket foglalja magába, mint a termeléskiesés vagy elmaradt nyereség.

7.10. Nem minősül hibás vagy késedelmes teljesítésnek, ha a Vállalkozó a raktáron nem lévő termék esetén a Megrendelés leadását követően a visszaigazolásban tájékoztatja e tényről a Megrendelőt, a várható szállítási határidővel együtt, ebben az esetben Vállalkozót semmilyen kártérítési felelősség nem terheli.

8. Fizetés módja, fizetési feltételek

8.1. A megrendelés visszaigazolásakor, vagy egyedi szerződés esetében a szerződés teljesítésekor a Vállalkozó elektronikus számlát állít ki az elvégzett munkákról, melyet Megrendelő részére elektronikus úton megküld. Vállalkozó kijelenteni, hogy az általa a Megrendelő részére kiállított elektronikus bizonylatok megfelelnek a mindenkori törvényi szabályozásoknak:

8.1.1. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 174. § (1) bekezdése alapján számla [ide értve az Áfatv. 176. § (1) bekezdése alapján egyszerűsített adattartalommal rendelkező számlát is] elektronikus úton is kibocsátható

8.1.2. Az Áfatv. 259. § 5. pontja szerint elektronikus úton kibocsátott számlának minősül a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére az adatok vagy ‐ digitális tömörítés felhasználásával ‐ adatállományok elektronikus úton történő továbbítása, személyes rendelkezésre bocsátása telefonvezetékes, rádiós, optikai vagy egyéb elektromágneses rendszeren keresztül, elektronikus adatfeldolgozás céljára.

8.2. A Vállalkozó egyedi szerződés teljesítésekor a szerződés biztosítékaként a vállalkozási díj meghatározott mértékéig előleg fizetését kötheti ki, amely minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi és Vállalkozó azt a visszaigazolásban jelzi. Az előleg a szerződés aláírásakor átutalással fizetendő. Előlegfizetés kikötése esetén a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését csak akkor kezdi meg, amikor az előleget kézhez kapta. Az előleg a Vállalkozói díjba beleszámít, a szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén a felek az előleg összegével elszámolnak.

8.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján kibocsátott megrendelési visszaigazolások és számlák esetében – ha a felek írásban másként nem rendelkeznek – a fizetés a megrendeléskor előre, vagy szállításkor/tejesítéskor esedékes.

8.4. Amennyiben a Megrendelő az egyedi szerződésben meghatározott átutalásos, halasztott fizetési kötelezettségének időben nem tesz eleget, Vállalkozó 12%-os mértékű késedelmi kamatot számít fel, a késedelembe esés első napjától számítva

8.5. Vállalkozó 15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Vállalkozó választása szerint póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni vagy annak teljesítését követelni, igényét jogi úton érvényesíteni. Megrendelő szerződéses kötelezettsége megszegése esetére indítandó bármilyen jogi eljárás költsége a Megrendelőt terheli. A jogi eljárás megindítása érdekében Vállalkozó jogosult a szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat, adatokat a jogi képviselője részére átadni. Vállalkozó továbbá jogosult Megrendelővel szemben fennálló követelését harmadik személy részére engedményezni, melyről a Megrendelőt Vállalkozó írásban értesíti.

8.6. Vállalkozó jogosult a Megrendelések készpénzben történő megfizetését kérni Megrendelőtől és a megfizetés megtörténtéig az árut visszatartani, amennyiben Megrendelő számára korábban hitelkeret került megállapításra és Megrendelő a korábban megállapított hitelkeretet átlépte.

8.7. Vállalkozó jogosult a Megrendelések készpénzben történő megfizetését kérni amennyiben Megrendelőnek lejárt, ki nem fizetett számlája van.

9. A szerződés megszűnésének, megszüntetésének esetkörei

9.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozott időre kötik, mely időpont a feladat elkészüléséig, illetve az ellenérték megfizetéséig tart. Szerződő felek egyedileg ettől eltérhetnek, s a szerződést határozatlan időtartamra is megköthetik. A felek között termék készítésére kötött szerződés esetén a végtermék átadásával‐átvételével, és a vállalkozói díj megfizetésével a szerződés megszűnik.

9.2. A felek között a szerződés megszűnhet közös megegyezéssel és elállással, szolgáltatás esetén felmondással.

9.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi (a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy minden további együttműködéstől elzárkózik), úgy elállásnak vagy szolgáltatás esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye.

9.4. Megrendelő elállása illetve azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben érvényesen létrejött, de még nem teljesített egyedi megrendelés van folyamatban köteles a Vállalkozó igazolt kárának, illetve elvégzett munkájának megtérítésére.

9.5. Vállalkozó elállása illetve azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben érvényesen létrejött, de még nem teljesített egyedi megrendelés van folyamatban köteles a megkezdett részfeladatokat befejezni, a Megrendelő pedig köteles azokat kifizetni, amennyiben az az elfogadott Árajánlatban meghatározottaknak megfelel.

9.6. A szerződéstől történő elállásra illetve felmondására mindkét félnek van lehetősége, azonban Megrendelői elállás vagy felmondás esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozónak az addig felmerült költségeit, vállalkozói díját, valamint a teljes vállalkozói díj 20%‐át mint kárátalányt megtéríteni. A felmondás abban az esetben érvényes, ha azt írásban, indoklással ellátva, a másik szerződő fél részére címzett ajánlott tértivevényes levélben történik. A rendes felmondás időtartama 30 nap. A tértivevénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni a feladástól számított 5. munkanapon, valamint akkor is, ha az "nem kereste" vagy "átvételt megtagadta" jelzéssel érkezett vissza.

9.7. A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, megszüntetése nem mentesíti a felek a megszűnésig vagy megszüntetésig fennálló kötelezettségeik vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

9.8. Vállalkozó a szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggesztheti, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

9.8.1. ha Megrendelő több mint 30 napos fizetési késedelembe esett és felhívás ellenére sem teljesített.

9.8.2. ha Megrendelő ellen csőd ‐vagy felszámolási eljárás, illetve végelszámolási eljárást indult.

9.9. Vállalkozó azonnali hatályú felmondása esetén Megrendelő köteles a vállalkozó díj 100%‐ának megfelelő mértékű kárátalányt fizetni kivéve a csőd‐,felszámolási illetve végelszámolási eljárás esetét.

10. Vis Major

10.1. Egyik fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, közlekedési illetve egyéb üzemzavarok, nyersanyaghiány.

10.2. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani illetve a szerződéstől elállni.

10.3. Vis Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni.

10.4. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

11.Adatkezelés

A Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat: ‐az 1992. évi LXIII. törvény ‐A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, ‐ az 1998. évi VI. törvény ‐ Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.), ‐ 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről), ‐ az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.

11.1. A Megrendelő az Ajánlat aláírásával/elfogadásával a részére adott megfelelő tájékoztatás alapján kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait, illetve a megrendelés teljesítése során birtokába jutott adatokat a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok keretein belül saját nyilvántartásába, kimutatásaiba felhasználja, jelen szerződés teljesítése érdekében, illetve Megrendelő és/vagy Vállalkozó jogainak érvényesítése illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, illetve Vállalkozó az őt megillető követelések érvényesítése érdekében harmadik személynek átadja.

12. Irányadó jog, jogkikötés

12.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a szerződés részét képező Árajánlat, Megrendelő rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyv – rendelkezései az irányadóak.

12.2. Szerződésből eredő bármely jogvita esetére Szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat pertárgy értéktől és hatáskörtől függően a Vállalkozó mindenkori székhelye szerint hatáskörrel rendelkező helyi (kerületi) illetve megyei (fővárosi) bíróság kizárólagos illetékességének.

12.3. Jelen Általános Szerződési Feltételek a Vállalkozó által kibocsátott újabb Általános Szerződési Feltételek hatályba lépéséig marad érvényben.

13. Záró rendelkezések

13.1. Jelen Megállapodás mindenkor a Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött Vállalkozó weboldalán (www.barberbrands.hu) megkötött elektronikus szerződéssel (megrendelés leadása és annak visszaigazolása), vagy egyedi szerződés esetében az egyedi árajánlattal és annak írásbeli visszaigazolásával (email, fax, levél) együtt érvényes.